ร่วมงานกับเรา

* ข้อมูลของท่านทางบริษัทจะเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่เผยแพร่ไปยังที่อื่น


  คำนำหน้า : * วันที่สมัคร  

24/07/2021-23:21

  ชื่อ - นามสกุล : กรุณากรอกข้อมูล. *      
           
  บ้านเลขที่ / หมู่ / ซอย : กรุณากรอกข้อมูล. *  
  จังหวัด : *
  รหัสไปรษณีย์ :       * รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง.*  
     
  อายุ : กรุณากรอกข้อมูล.ข้อมูลไม่ถูกต้อง.ข้อมูลน้อยเกินไป.ข้อมูลมากเกินไป.  ปี * เบอร์โทรศัพท์มือถือ : กรุณากรอกข้อมูล.ข้อมูลไม่ถูกต้อง.*
  ศาสนา : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
  E-Mail : กรุณากรอกข้อมูล.รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง.*    
        รูปถ่ายประกอบการสมัคร
ประวัติการศึกษา
  ระดับ สถานศึกษา / ที่ตั้ง (จังหวัด) คณะวิชา / สาขา ระยะเวลา (ปี)
1. มัธยมศึกษาตอนต้น
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. อาชีวศึกษา
4. อุดมศึกษา
ประวัติการทำงาน (เริ่มจากล่าสุด)
  สถานที่ทำงาน / จังหวัด ระยะเวลา(เดือน/ปี - เดือน/ปี) ตำแหน่ง รายได้
1.
2.
3.
4.
กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านเห็น